disclaimer & privacy

DISCLAIMER

Indien u gebruik maakt van deze site gaat u met het onderstaande akkoord.

Doel van de website

De Krainer Bieënvrienden VZW verleent u hierbij toegang tot www.krainer.be en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor niet-commercieel persoonlijk gebruik. De website heeft tot doel informatie te verstrekken omtrent o.m. de vereniging en het leven en houden van honingbijen.

Beperkte aansprakelijkheid

De Krainer Bieënvrienden VZW spant zich in om de inhoud van www.krainer.be regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.krainer.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Krainer Bieënvrienden VZW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website

Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Krainer Bieënvrienden VZW.

Ook kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen, fouten of vertragingen, dan wel besmetting door virussen, spyware, malware of andere infecties.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruiken van door of namens ons verstrekte ideeën.

Voor op www.krainer.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Krainer Bieënvrienden VZW nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. De links worden u ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden.

 

PRIVACY VERKLARING DE KRAINER BIEËNVRIENDEN VZW

 

Graag willen we u open en transparant informeren over het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 en met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016. De Krainer Bieënvrienden VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. De Krainer Bieënvrienden VZW doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

1.  Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

 

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door De Krainer Bieënvrienden VZW  en verwerkt door De Krainer Bieënvrienden VZW, de provinciale koepelorganisatie waar De Krainer Bieënvrienden VZW deel van uitmaakt en de KonVIB vzw. Ze worden geregistreerd in de centrale ledenadministratie die via een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheidsovereenkomst door de drie genoemde partijen beheerd wordt.

 

Door lid te worden van de vereniging (betaling lidgeld) of door zich in te schrijven voor een cursus, geven de leden/cursisten toestemming om hun persoonlijke gegevens te verzamelen en te registreren voor de doeleinden zoals aangegeven in dit Privacybeleid.

 

Gegevens die geregistreerd worden zijn enkel toegankelijk tot de aangeduide verwerker van De Krainer Bieënvrienden VZW, de verwerker van de provinciale koepelorganisatie (AVIB, LIB, KOIV, VBVI, WVIB) en de verwerker van de Vlaamse koepel KonVIB.

 

De personen die als verwerker fungeren, werden schriftelijk geïnstrueerd aangaande de inhoud van deze privacy verklaring en de omgang met persoonlijke gegevens.

 

Volgende gegevens worden in onze ledenadministratie bewaard.

 

 • Naam en Voornaam
 • Adres, Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoon- en/of GSM nummer , e-mail adres
 • Eerste aansluitingsdatum en lidnummer
 • Lidgeld betaald lopend jaar, Type lidmaatschap (volledig lid of bijlid)
 • Aantal vorig najaar ingewinterde volken, Registratienr. FAVV

 

Volgende gegevens van deelnemers aan cursussen worden bewaard in het kader van de scholing.

 

Naam en Voornaam, Adres, Woonplaats, Geboortedatum, Rijksregisternummer, E-mail, status als imker (starter, reeds eigenaar van bijenvolken), telefoonnummer

 

Via het gekozen scholingscentrum bij de Vlaamse overheid worden deze gegevens in het e-loket van de Vlaamse Overheid (Landbouw en Visserij) verwerkt. Hiervoor bestaat er een schriftelijke overeenkomst tussen het gekozen scholingscentrum en de Vlaamse Overheid.

 

2.  Waarvoor gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

 

Deze gegevens worden door de vereniging gebruikt ter opvolging van het lidmaatschap in het lopende jaar. Ze worden tevens gebruikt om wettelijke verplichtingen die o.a. voortvloeien uit de VZW-wetgeving na te komen. Tevens worden ze gebruikt voor communicatiedoeleinden met de leden met betrekking tot het verenigingsleven, zoals het versturen van informatie per post, e-mails en/of mobiele tekstberichten, het aanmaken van een getuigschrift voor cursisten of de registratie van cursisten in het e-loket van de Vlaamse overheid. Dit laatste gebeurt door het scholingscentrum via het Rijksregisternummer. Ze kunnen eveneens gebruikt worden wanneer de Krainer Bieënvrienden verzekeringen afsluit en mededeling van bv. leden, deelnemers in dit kader nodig is.

 

De FAVV registratiegegevens en het aantal beheerde bijenvolken worden bijgehouden om monitoring toe te laten van de bijenpopulatie in Vlaanderen en de registratie in het kader van de FAVV regelgeving.

 

Opmerking:

 

Hou er rekening mee dat als u op een knop voor sociale media klikt, bijvoorbeeld op website van de vereniging, zoals Facebook, Google, Twitter, Instagram, en dergelijke meer, de aanbieder van deze sociale media uw persoonlijke gegevens kan verzamelen. In een dergelijk geval is het privacybeleid van betreffende sociale media provider van toepassing. Hou er eveneens rekening mee dat voor inschrijvingen als lid of als cursist er gebruik wordt gemaakt van tools aangeboden door google of andere providers en dat hiervoor hun privacybeleid geldt. Voor het verspreiden van maandbladen of andere mededelingen wordt er gebruik gemaakt van diensten van derden en moeten uw adresgegevens aan hen worden meegedeeld en geldt eveneens hun privacybeleid.

 

Foto’s van events die door de vereniging georganiseerd worden, kunnen gepubliceerd worden in informatiemails, maandblad en website van de vereniging, sociale media, het en dergelijke meer. Deze strekken echter enkel het verenigingsleven tot doel.

 

3.  Beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens.

 

De ledenadministratie draait op een IT platform waarvan de provider een contractuele overeenkomst heeft met de KonVIB vzw. Via deze overeenkomst zijn de volgende veiligheidsfactoren afgedekt:

 

 • Paswoordbeveiliging, logon en automatisch getriggerde paswoordverandering op regelmatige
 • Backup, en testen of een backup succesvol kan life gezet worden (zgn. restore).
 • Installatie en up to date houden van anti hacker software
 • Procedure in verband met het rapporteren van een

 

In het kader van de scholing valt het e-loket van Landbouw en Visserij onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid.

 

4.  Hoe gaan de verschillende verwerkers om met uw gegevens ?

 

Uw persoonsgegevens worden met geen enkele andere organisatie gedeeld, ook niet met de overheid, tenzij in het kader van de scholing en de verspreiding van het maandblad. De KonVIB ziet erop toe dat de drukker werkt in overeenstemming met de privacy wetgeving. Toestemming voor uitzondering hierop zoals bv. bankrekeningnummer voor het uitbetalen van tegemoetkomingen voor lesgevers, zal op individuele basis gevraagd worden.

 

Een verwerker kan gegevens delen met zijn bestuursleden, maar dan enkel het strikt noodzakelijke in functie van het doel. Een verwerker of een bestuurslid zal in geval van een communicatie naar meerdere gewone leden bvb per mail de e-mail adressen afschermen. In het geval van een interne mail tussen bestuursleden onderling of met andere verwerkers in de ledenadministratie is dat niet nodig.

Een verwerker zal enkel lijsten trekken van persoonsgegevens op vraag van zijn of haar bestuur. Na gebruik worden ze vernietigd.

Uw gegevens worden gedurende een redelijke termijn bewaard met inachtname van de wettelijke verplichtingen terzake. Gegevens in verband met de werking van het scholingscentrum worden vernietigd ten laatste 3 maand na de afgifte van het getuigschrift van de desbetreffende cursus.

 

5.  Cookiebeleid

 

Het surfen op onze website kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog. U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.

 

6.  Rechten van onze leden

 

U kunt de verwerker of een bestuurslid van de KonVIB, de verwerker of een bestuurslid van de provinciale koepel of de verwerker of een bestuurslid van onze vereniging vragen om u kosteloos te voorzien van:

 

 • Een overzicht vragen van alle persoonlijke gegevens die we over u
 • Meer informatie over het doel van het verzamelen van uw persoonlijke
 • Aanvullende informatie over de ontvangers van uw persoonlijke gegevens of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens.
 • Alle onjuiste, irrelevante en onvolledige persoonlijke gegevens en alle persoonlijke gegevens die inbreuk maken op uw fundamentele rechten, worden op eenvoudig verzoek kosteloos verwijderd of
 • U mag ons opdragen om uw persoonlijke gegevens niet te verwerken of u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (met opgave van legitieme reden).

7.  Wijziging privacy statement 

De Krainer Bieënvrienden VZW kan haar privacy statement wijzigingen. In voorkomend geval zal dit via haar website aangekondigd worden. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid van De Krainer Bieënvrienden VZW te accepteren.

 

 

AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het auteursrecht op deze website berust bij De Krainer Bieënvrienden VZW of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan De Krainer Bieënvrienden VZW.

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door De Krainer Bieënvrienden VZW.

 

De Krainer Bieënvrienden VZW

Rijweg 8

B-3020 Herent – België

krainer.bee@gmail.com

Voorzitter: Jan Stevens

Tel. 0476/08.15.33

Bank: Argenta IBAN BE68 9731 3155 1434

Ond. Nr.: 0589.958.255

BTW nr.: 589.958.255

RPR Leuven

www.krainer.be