verzekering

regio

Herent

Leuven

Huldenberg
Toelichting bij de verzekering afgesloten door de KonVIB


We geven hieronder een bondige toelichting gebaseerd op de informatie verschaft door de KonVIB op haar website over deze verzekering.


• Wat is verzekerd ?

De verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden voor alle schadegevallen die oorzakelijk verband houden met de imkerij (uit hoofde van lichamelijke ongevallen veroorzaakt aan derden en uit hoofde van stoffelijke schaden veroorzaakt door een ongeval aan goederen toebehorend aan derden). De verzekering dekt bijvoorbeeld de schade veroorzaakt door bijensteken (ziekte, overlijden) en de schade veroorzaakt door dieren, die door bijensteken opgeschrikt of woedend gemaakt werden. Daarnaast dekt de verzekering ook de rechtsbijstand wanneer er betwisting is over die aansprakelijkheid.


• Wie zijn verzekerd ?

a. Alle aangesloten leden bij de KonVlB.

b. Occasionele medewerkers/vrijwilligers zoals bepaald in de wet van 3 juli 2005.


• Wie zijn uitgesloten ?

Familieleden in de eerste graad en/of personen die onder hetzelfde dak wonen. Die uitsluiting geldt enkel voor wat de eigen schade betreft, niet inzake burgerlijke aansprakelijkheid.


• Wat is uitgesloten ?

Schade voortvloeiend uit opzet , dronkenschap , drugs , vergaande onvoorzichtigheid.


• Waar geldt de dekking ?

a. ln België

b. ln het buitenland tot 100km vanaf de landsgrens.Uitgebreide informatie over deze verzekering inclusief de polissen is ter beschikking op de website van de KonVIB.


Op deze website wordt ook informatie gegeven over de te volgen procedure indien je op deze verzekering wenst beroep te doen.

Als je zou willen beroep doen op de verzekering doe je aangifte dan zo snel mogelijk na het schadegeval ! Er gelden strikte termijnen.


KBlogo