disclaimer & privacy

regio

Herent

Leuven

Huldenberg

Disclaimer


Indien u gebruik maakt van deze site gaat u met het onderstaande akkoord.


Doel van de website

De Krainer Bieënvrienden VZW verleent u hierbij toegang tot www.krainer.be en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor niet-commercieel persoonlijk gebruik. De website heeft tot doel informatie te verstrekken omtrent o.m. de vereniging en het leven en houden van honingbijen.


Beperkte aansprakelijkheid

De Krainer Bieënvrienden VZW spant zich in om de inhoud van www.krainer.be regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.krainer.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Krainer Bieënvrienden VZW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website

Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Krainer Bieënvrienden VZW.


Ook kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen, fouten of vertragingen, dan wel besmetting door virussen, spyware, malware of andere infecties.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele schade, die geleden wordt als gevolg van het gebruiken van door of namens ons verstrekte ideeën.

Voor op www.krainer.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Krainer Bieënvrienden VZW nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. De links worden u ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden.Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken.


  • Privacy beleid van De Krainer Bieënvrienden VZW

Deze webpagina is voor het laatst aangepast op 24 oktober 2018.

De Krainer Bieënvrienden VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. De Krainer Bieënvrienden VZW doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De Krainer Bieënvrienden VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als Krainer Bieënvrienden VZW zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De Krainer Bieënvrienden VZW respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via krainer.bee@gmail.com.

  • Waarom verwerkt De Krainer Bieënvrienden VZW persoonsgegevens?

De Krainer Bieënvrienden VZW verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Zodat u kan deelnemen aan de activiteiten van De Krainer Bieënvrienden VZW;

Om vormingsactiviteiten te kunnen organiseren en eventueel certificaten te kunnen verlenen;

Zodat zij u haar nieuwsbrieven en uitnodigingen kan versturen;

Op basis van wettelijke verplichtingen die o.a. voortvloeien uit de VZW-wetgeving.

Om de KonVIB VZW toe te laten om u haar maandblad of eventuele andere informatie mee te delen kunnen uw gegevens worden meegedeeld aan de KonVIB VZW.

Gegevens m.b.t. het aantal bijenkasten worden op anonieme basis meegedeeld aan de overheid (via de KonVIB) in het kader van de verdeling van overheidssubsidies.

Voor het beheer van de vereniging.

  • Welke gegevens worden verwerkt door De Krainer Bieënvrienden VZW?

Voor de bovenstaande doelstellingen kan De Krainer Bieënvrienden VZW de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;

Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid; identiteitskaartnummer;

Rijksregisternummer;

Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit.

De Krainer Bieënvrienden verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij zij vooraf uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

  • Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan De Krainer Bieënvrienden VZW geeft kan zij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden en wettelijke verplichtingen.

De Krainer Bieënvrienden VZW gebruikt een derde partij voor:

Het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);

Het verzorgen ( en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

De Krainer Bieënvrienden VZW zal de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is of door uw toestemming.

U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

De Krainer Bieënvrienden verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. (zie eveneens rubriek “uw rechten omtrent uw gegevens”).

  • Bewaartermijn

De Krainer Bieënvrienden VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  • Beveiliging van de gegevens

De Krainer Bieënvrienden VZW heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, dit zijn onder meer volgende maatregelen:

Alle personen die namens de Krainer Bieënvrienden VZW van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

De Krainer Bieënvrienden VZW hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar systemen;

De Krainer Bieënvrienden VZW maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

De Krainer Bieënvrienden VZW test en evalueert regelmatig de genomen maatregelen;

Het bestuur van De Krainer Bieënvrienden VZW is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  • Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Hiertoe kan u steeds contact met ons opnemen via de  contactgegevens van De Krainer Bieënvrienden VZW die in deze privacy verklaring werden opgenomen. Om uw identiteit te controleren kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen (bv. voor het afleveren van een certificaat na het volgen van een cursus).

U kan tevens schriftelijk bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze medewerkers. Daarnaast heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door De Krainer Bieënvrienden VZW te laten overdragen aan uzelf. De Krainer Bieënvrienden kan u in dit kader vragen om u te legitimeren voordat zij gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Bovendien heeft u het recht om uw eerder gegeven toestemming te allen tijde schriftelijk te herroepen.

  • Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met De Krainer Bieënvrienden VZW.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudend autoriteit op gebied van privacy bescherming, de Gegevensbeschermingsautoriteit.

  • Wijziging privacy statement

De Krainer Bieënvrienden VZW kan haar privacy statement wijzigingen. In voorkomend geval zal dit via haar website aangekondigd worden. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid van De Krainer Bieënvrienden VZW te accepteren.Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij De Krainer Bieënvrienden VZW of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan De Krainer Bieënvrienden VZW.

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door De Krainer Bieënvrienden VZW.


De Krainer Bieënvrienden VZW

Rijweg 8

B-3020 Herent – België


krainer.bee@gmail.com

Voorzitter: Jan Stevens

Tel. 0476/08.15.33

Bank: Argenta IBAN BE68 9731 3155 1434

Ond. Nr.: 0589.958.255

www.krainer.be